DOKTORANCI KONFERENCJE NAUKOWE 2014-2016

 

Konferencje, w których uczestniczyli doktoranci IHiSM w 2017 r.

 1. BĄKAŁA K., Obchody 100-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, ,,Dziedzictwo myśli i czynów Tadeusza Kościuszki i Insurekcji Warszawskiej”, Organizator: Polska Fundacja Kościuszkowska, Muzeum Niepodległości w Warszawie; Warszawa, 22.04.2017 r.

 2. BĄKAŁA K., Działalność organizacji ukraińskich na terenie województwa lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle sprawozdań Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego, XIV Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej, Organizator: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich; Kędzierzyn-Koźle 3.06.2017 r. 

 3. BĄKAŁA K., Konkurs ,,Kresowe Portrety” jako ciekawa forma edukacyjna, ,,Należna pamięć-nie zemsta”, Organizator: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Muzeum Niepodległości w Warszawie; Warszawa, 8.07.2017 r.

 4. BĄKAŁA K., 100-lecie obchodów śmierci Tadeusza Kościuszki, ,,Tadeusz Kościuszko-Symbol Polskiej Wolności”, Organizator: Senat RP, CBW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, UKSW, Warszawa 11.10.2017 r.

 5. BĄKAŁA K., Żydowska gmina wyznaniowa w Borysławiu w świetle sprawozdań za rok 1935, ,,Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku". Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, UAM, Bytom 23-24.11.2017 r.

 6. CABAJ D., Opracowanie materiałów archiwalnych w praktyce działalności archiwów państwowych w XXI wieku – refleksja statystyczna. „XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki”. Organizator UP Kraków 5-7.04.2017 r.
 7. CABAJ D.Military Aspects in the Code of Justinian the Great „5th  International Scientific Symposium Days of Justinian I” . Organizator Euro-Balkan University, Skopje, 17-18.11.2017 r.
 8. CHODOWIEC M., Drzewo w kulturze materialnej średniowiecza, Drzewo (las) w literaturze i kulturze, Organizator Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego, Siedlce 9-10.11.2017

 9. CZERWIENIEC M. Dobre myśli, dobre słowa, dobre uczynki. Rola religii w państwie sasanidzkim, „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 10. CZERWIENIEC-IVASYK M., Poszukiwania genealogiczne na Kresach, Pamięć Pokoleń, Organizator Fund. Kresy-Syberia, Warszawa 15-17.09.2017 r.

 11. CZERWIENIEC-IVASYK M., Pastor Ludwik Behrens-filar ewangelików nowodworskich w XIX wiekuReformacja z perspektywy 500 lat. Dzieje-kultura-społeczeństwo, Organizator: IHiSM UPH w Siedlcach, SKNH im. gen. W. Andersa, NZS UPH, Siedlce, 8.11.2017 r.
 12. CZYŻ P., Od Augusta do Augusta-zarys historii rodu Zamoyskich z Włodawy. „Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego-w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”. Organizator: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Bieżuń 24.04.2017 r.
 13. CZYŻ P., Archiwa Kraszewskich z Romanowa i Zamoyskich z Włodawy (Różanki) jako przykłady archiwów rodowych ziemiaństwa podlaskiego z XIX wieku, „I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane”. Organizatorzy: UPH w Siedlcach, AP w Siedlcach, ADS, SIGILLUM, Siedlce 16-17.11.2017.
 14. GOMÓŁKA M.  Polityka bałtycka Jana III Sobieskiego jako próba reorientacji polskiego wysiłku militarnego w XVII wieku, „Polska i jej sąsiedzi – kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne”. Organizator UG, Gdańsk 20.01.2017 r.
 15. GOMÓŁKA M. Szyk taborowy jako nowość w europejskiej sztuce wojennej (XV-XVII wiek).Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r. 
 16. GOMÓŁKA M.  Kapitulacja armii polskiej pod Ujściem w lipcu 1655 roku – okoliczności, zachowania stron, skutki, „Kapitulacje w dziejach wojen”. Organizator ASW/KUL, Lublin 16-17.03.2017 r.
 17. GOMÓŁKA M.  Cudzoziemskie formacje wojskowe w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, „Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności”. Organizator UwB, Białystok 31.03-1.04.2017 r.
 18. GOMÓŁKA M.  Epaminondas – jeden z najwybitniejszych strategów starożytności, działalność, dokonania, „Godzina rozumu: świat rzeczywisty”. Organizator KUL, Lublin 24-26.04.2017 r.

 19. GOMÓŁKA M.  Biskupstwo łukowskie – powstanie, obsada, upadek (1254–1257), „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 20. GÓRSKA K.  Działalność charytatywna Kościoła – szpitale parafialne dekanatu węgrowskiego w XVII i XVIII wieku, „VI Międzynarodowym Forum Doktorantów Historyk – Fakt – Metoda”. Organizator AJD, Częstochowa 5-6.04.2017 r.

 21. GÓRSKA K.Zygmunt III Waza - trudny okres panowaniaMonarchia - historia i perspektywy". Organizator Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 25.11.2017 r.
 22. IWAŃSKA M. Modernizacja majątku Ceranów przez Józefa Górskiego. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r. 
 23. IWAŃSKA M. Monastyr Chrystusa Zbawiciela w Wirowie, „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.
 24. JANUCIK A. Finansowanie wydatków modernizacyjnych państwa w okresie II Rzeczpospolitej w świetle zadłużenia państwa. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r. 
 25. KOWALCZYK T. Higiena pomieszczeń koszarowych w Wojsku Polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami (1918-1939)”. Organizator: UMK. CM im. L. Rydygiera, Bydgoszcz, 21-22.09.2017 r. 
 26. KOWALCZYK T. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne i jego rola w propagowaniu różnych form kultury na przykładzie Sanatorium w Rudce,  „Region a kultura”. Organizator: WFH AJD w Częstochowie, Bełchatów, 29 .09.2017 r

 27. KUBIK A. O pewnych aspektach dekoracji hełmów późno-rzymskich typu «spangenhelme», „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 28. KUBIK A., Железный шлем из Бежтинского могильника,"Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена до позднего средневековья". Organizator Государственный музей-заповедник «Куликово поле» совместно с проблемным советом Военная археологияпри Институте археологии РАН, Moskwa/Tuła, Rosja, 23-26.11.2017 r.

 29. LEŚNICZUK A. Pochówki w obiektach sakralnych na Podlasiu na przykładzie Knychówka, „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 30. LICHOTA M. Parafia Orszymowo w latach 1917–1961: Przyczynek do badań nad dziejami parafii, „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 31. ŁASKI M. Unia polsko-szwedzka 1594-1599 i jej wpływ na przyszłość obu państw, „Polska i jej sąsiedzi – kontakty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne”. Organizator UG, Gdańsk 20.01.2017 r.
 32. ŁASKI M. Kontrmarsz i karakol jako nowości taktyczne zastosowane w bitwach XVI i XVII wieku. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r. 
 33. ŁASKI M. Kapitulacja Kamieńca Podolskiego 27 VIII 1672 roku – przyczyny, zachowania stron, skutki, „Kapitulacje w dziejach wojen”. Organizator ASW/KUL, Lublin 16-17.03.2017 r.
 34. NOWASZEWSKA M. Współczesny nauczyciel - istota zawodu, „Młodzi dla nauki cz. IV". Organizator Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków 16.06.2017 r.
 35. NOWASZEWSKA M.Wpływ uwarunkowań gospodarczych na organizację szkolnictwa zawodowego w Sokołowie Podlaskim w latach1944-1975. "Badania Młodych Naukowcówadania Młodych Naukowców". Nauki Interdyscyplinarne, Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 22-23.09.2017 r.

 36. PERZYNA M. Kobiety żyjące w środowisku wiejskim w czasach PRL-u. Wspomnienia umieszczone w opowiadaniach przesłanych na konkursy literackie, „VI Międzynarodowym Forum Doktorantów Historyk – Fakt – Metoda”. Organizator AJD, Częstochowa 5-6.04.2017 r.

 37. PERZYNA M., Unici Podlascy jako symbol walki o wolność wyznania ,,Kędy zapał tworzy cudy-różne oblicza bohaterstwa w XIX wieku’. Organizator Instytut Historii UJ , Kraków 19-20.05.2017 r.

 38. PERZYNA M., Postać legendarnego Wernyhory w kulturze, literaturze i sztuce ,,Słowiańskie inspiracje i innowacje’’. Organizator Katedra Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 29.05.2017 r.
 39. PERZYNA M., Kot jako nierozłączny towarzysz życia. Wspomnienia Doris Lessing ,, Słodkie kotki w Internecie? Kot w literaturze i kulturze’ Organizator Instytut Kultury Regionalnej im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 8-9.06.2017 r.

 40. PIÓRKOWSKA M. Nowe aspekty działalności misyjnej Franciszkanów reformatów z węgrowskiego zgromadzenia wśród gmin innowierczych. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r.
 41. ROMANOWSKI P., Początki zarządzania dokumentacją na przykładzie instrukcji kancelaryjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1918-1939, „VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, pt. Pogranicza archiwistyki”. Organizatorzy: UMK w Toruniu, UW, Toruń 7-8.12.2017.

 42. ROMANOWSKI P., Postać i rodzaje akt centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 1918-1939, „I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane”. Organizatorzy: UPH w Siedlcach, AP w Siedlcach, ADS, SIGILLUM, Siedlce 16-17.11.2017.

 43. ROMANOWSKI P., Przechowywanie akt w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych  w latach 1918-1939, „VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji”. Organizatorzy: UMCS w Lublinie, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, UJK w Kielcach, TNiK „Libra”, Kielce 18-19.09.2017.

 44. ROGALSKI A., Archiwa i archiwalia w inwentarzach pozostałości z terenu departamentu siedleckiego 1810 -1815, , „I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane”. Organizatorzy: UPH w Siedlcach, AP w Siedlcach, ADS, SIGILLUM, Siedlce 16-17.11.2017.

 45. SKUPNIEWICZ P. Bóg Skanda-Kartikeia w ikonografii Gandhary, „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 46. STAŃSKA A. Kultura wobec postępu i modernizacji – na przykładzie miasta Siedlce w latach 1975-1989. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r. 
 47. SZKLARZ J. Heroina starożytnego Iranu – Gordafarid i jej pojedynek z Sohrabem w XI wiecznym poemacie Ferdousiego SzahnameMęskie światy w życiu kobiet”. Organizator UPH, Siedlce 2-3.03.2017 r.

 48. SZKLARZ J. Rustam pokonuje Białego Dewa – odwieczna walka dobra ze złem w tekście i ikonografii, Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.

 49. SZKLARZ J. Dynastia sistańska kanonem herosów Iranu, „Mit narodowy w sferze sacrum i profanum”. Organizator UPH, Siedlce 18-19.05. 2017 r.

 50. SZKLARZ J., Between licentia poetica and fact – use of “Shahnameh” in research on the history of Iranian military on the basis of selected duels. “The 1st International Conference Research Initiative on Teaching Persian Language and Literature” Organizator: University of Cambridge, 1-2.12.2017.

 51. WĘDA Ł. Analiza urodzeń w tatarskich rodzinach na przykładzie parafii muzułmańskiej w Studziance w XVIII i XX wieku. „Procesy modernizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie historycznej”. Organizator UPH Siedlce 8.03.2017 r. 
 52. WĘDA Ł. Akta metrykalne zmarłych rodzin tatarskich w parafii muzułmańskiej w Studziance w XIX wieku. „XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki”. Organizator UP Kraków 5-7.04.2017 r.
 53. WĘDA Ł.  Struktura społeczno-zawodowa społeczności tatarskiej w świetle ksiąg metrykalnych parafii muzułmańskiej w Studziance XIX i XX wieku, „XXV Ogólnopolski Zjazd  Historyków Studentów”. Organizator UAM, Poznań 19-23.04.2017 r.

 54. WĘDA Ł.  Zapomniany mizar, czyli cmentarz tatarski w Studziance – historia i charakterystyka nagrobków, „Tatarzy – Muzułmanie Wielkiego Księstwa Litewskiego: Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”. Organizator Vilniaus universitetas, Wilno 27-30.06.2017 r.

 55. WĘDA Ł. Imamowie parafii muzułmańskiej w Studziance, „Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego 620 lecie osadnictwa Tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim” Organizator XIX Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich,  Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie koło Białegostoku, 18.08.2017 r.

 56. WIKTOROWICZ P. Koło łowieckie 7 Pułku Ułanów im. Gen. K. Sosnkowskiego., „Młodzi dla nauki cz. IV". Organizator Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków 16.06.2017 r.
 57. WIKTOROWICZ P., Łowiectwo a ochrona zwierzostanu na podstawie województwa Lubelskiego II Rzeczpospolitej, "Badania Młodych Naukowców". Nauki Interdyscyplinarne, Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 22-23.09.2017 r.
 58. WRȮBLEWSKI P. Cerkiew unicka w Łobaczewie i Terespolu w XVII–XIX w. (w świetle dokumentów konsystorskich), „Iсторія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Львів 15-17.05. 2017 r.