biezace wydanie numery archiwalne wskazowki dla autorow zasady recenzowania indeksowanie lissta recenzentow redakcja rada naukowa

 

1. Recenzentami prac zgłaszanych do czasopisma „Historia i Świat” są specjaliści jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie. 

2. Nadsyłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez członków redakcji, a następnie recenzowane przez niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami redakcji i rady naukowej czasopisma ani pracownikami IHiSM Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

3. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad anonimowości. Redakcja pilnuje, aby między recenzentami i autorami nie zachodził konflikt interesów.

4. Każda recenzja ma formę pisaną i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Autorzy są informowani o wynikach oceny złożonych do czasopisma prac, zgłoszonych przez recenzentów uwagach i mają możliwość naniesienia poprawek.

6. Aktualna lista recenzentów  jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

7. Podstawą procedury recenzyjnej są zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce, zamieszone w publikacji: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

 

 

   logo pdfFORMULARZ RECENZJI

 

   logo pdfREVIEW FORM

 

  logo pdfФОРМА РЕЦЕНЗИИ