CABAJ J., W trosce o rozwój nauki i kształtowanie więzi ponadzaborowych. Wybrane aspekty zmagań lekarzy polskich o wspólną reprezentację trójzaborową na kongresach międzynarodowych na początku XX wieku, w: Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj, K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017, s. 51-74.

CABAJ J., Kwestie wyznaniowe w dyskusjach nad przynależnością administracyjno-państwową Chełmszczyzny i Podlasia na początku XX w., w: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì: naukovij ŝorìčnik. Vipusk 27, Za zag. ped. M. Kapralâ, O. Kiričuk, I. Orlevič, L'vìv : Logos, 2017, s. 114-128.

 

DMOWSKI R., Kołodziejczyk Arkadiusz Jerzy (1957-2011), [biogram], Historia i Świat 6, 2017,  s. 245-247.

DMOWSKI R.Pawłowski, Edward (1941-2016), [biogram], Historia i Świat 6, 2017,  s. 252-254.

 

LEOŃCZYK S., Mała Minusa w Kraju Krasnojarskim jako miejsce pamięci deportacji narodu polskiego, Niepodległość i Pamięć 1 (57), 2017, s. 157-174.

LEOŃCZYK S., Polskie osady włościańskie na Syberii na przełomie XIX-XX wieku. Historia. Sytuacja obecna, Humaniora. Czasopismo Internetowe 1 (17), 2017, s. 27-44.

LEOŃCZYK S., Максимилиан Маркс в енисейской ссылке, Вiцебскi сшытак 5, 2017, s. 131-140.

LEOŃCZYK S., Остаться или вернуться на родину? К вопросу об оставшихся после амнистии на территории Енисейской губернии ссыльных польских повстанцах 1863-1864 г. w: Сибирская ссылка, Выпуск 8 (20). Отв. ред. Л. M. Дамешек, A. A. Иванов, С. И. Кузнецов, Иркутск 2017, s. 307-329.

LEOŃCZYK S., Польско-белорусские контакты в Витебске первой половины XIX в. По воспоминаниям ссыльного в Сибирь Максимилиана Маркса, w:  Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Warszawa 2017, s. 285-298.

 

MAGIER D., Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Radzyński Rocznik Humanistyczny 15, 2017, s. 167-198.

MAGIER D., Genetyczne związki materiałów archiwalnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej a problem zespołowości, w: Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, red. E. Rosowska, Warszawa 2017, s. 111-122.

MAGIER D., Kock w latach stalinizmu (1948-1956), w: Dzieje Kocka od czasów najdawniejszych do najnowszych, red. D. Magier, Kock 2017, s. 361-385.

MAGIER D., Szkolnictwo podstawowe i średnie, w: Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Tom 2: Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. T. Osiński, M. Mazur, Warszawa 2017, s. 433-450.

 

MAKSYMIUK K.Destruction of the Ādur Gušnasp temple in Ādurbādagān as a revenge for abduction of the Holy Cross from Jerusalem in the context of the letters of Heraclius, Метаморфозы истории 9, 2017, p. 109-125.

MAKSYMIUK K.Las deportaciones masivas de los habitantes de Siria y de Mesopotamia septentrional por Cosroes I (540-542), w: Los efectos de la guerra: desplazamientos de población a lo largo de la historia, eds. F. Puell de la Villa, D. García Hernán, Madrid 2017, p. 121-131.

MAKSYMIUK K.A New Proposal for the Identification of the Sasanian commander Mermeróēs of Byzantine sources: Šāpur of Ray from Mehrān, in: The Byzantine Missionary activity and its legacy in Europe. Proceedings оf the 4th International Symposium “Days of Justinian I” Skopje, 11-12 November, 2016, ed. Mitko B. Panov, Skopje: "Euro-Balkan" University 2017, p. 93-98.

MAKSYMIUK K.The capture Ḥaṭrā in the context of politico-military activities of Ardašīr I, Historia i Świat 6, 2017, p. 89-95.

MAKSYMIUK K.The Sasanian Relief at Salmās – New proposal, in: Crowns, hats, turbans and helmets.The headgear in Iranian history, volume I: Pre-Islamic Period, eds. K. Maksymiuk, G. Karamian, Siedlce-Tehran 2017, p. 97-112.

MAKSYMIUK K.Piran Gusznasp (Grzegorz) z rodu Mehran-chrześcijański dowódca armii irańskiej, w: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì: naukovij ŝorìčnik. Vipusk 27, Za zag. ped. M. Kapralâ, O. Kiričuk, I. Orlevič, L'vìv : Logos, 2017, s. 267-275.

MAKSYMIUK K.rec. Э.Ш. Хуршудян, Государственные институты парфянского и сасанидского Ирана. Алматы: Изд-во «Институт Азиатских исследований», 2015, Historia i Świat 6, 2017, p. 187-188.

 

PIĘTEK R.Tradycja i nowoczesność w Kongu w czasach panowania króla Pedra V (1859 – 1891), w: Tradycja i nowoczesność w Afryce. Społeczeństwo – kultura – sztuka. red. A. Żukowski, Seria „Forum Politologiczne”, T. 23, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2017, s. 29-48.

 

PIŁATOWICZ J., Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, red. W. Bednaruk, K. Jaszczuk, Lublin 2016Historia i Świat 6, 2017, s. 195-209.


ROGUSKI R.Szkolnictwo zawodowe junaków w czasie II wojny światowej (od roku 1942 do rozformowania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) jako element modernizacji systemu edukacji zawodowej, w: Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj, K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017, s. 139-150.

ROGUSKI R., Północne powiaty województwa lubelskiego w systemie obronnym Polski w latach 1926-1935, Radzyński Rocznik Humanistyczny 15, 2017, s. 107-123.

ROGUSKI R., История Окраин Республики Польши в XX веке. Информационное сообщение о деятельности большевицко-украинских факторов на территории Польши и Совдепии, Historia i Świat 6, 2017, s. 229-238.

ROGUSKI R., Pokucie pod okupacją rumuńską oraz podczas przejmowania nad nim kontroli przez Wojsko Polskie (maj-sierpień 1919 roku), w: Kołomyja, Pokucie i Huculszczyzna w II Rzeczypospolitej: wybrane zagadnienia, red. A. Ostanek, A. Smoliński, Warszawa 2017, s. 47-63.

 


STARNAWSKA M.The role of the legend of Saint Barbara’s head in the conflict of the Teutonic Order and Świętopełk, the duke of Pomerania, w: Culture and Conflict in Western and Northern Europe / ed. J. Schenk, M. Carr, The Military Orders, vol. 6.2, London-New York 2017, s. 203-212.

STARNAWSKA M.Ornat dla brata Urbana. O wyposażeniu kościoła Joannitów w Strzegomiu w XIV wieku, w: Kościół w Polsce a sąsiedzi. Prace dedykowane Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu / red. J. Grabowski, T. P. Rutkowski, Warszawa 2017, s. 157-171.

STARNAWSKA M.Dzieje Kocka w średniowieczu, w: Dzieje Kocka od czasów najdawniejszych do najnowszych, red. D. Magier, Kock 2017, s. 15-46.

STARNAWSKA M.Modlitwa świętego biskupa w świetle hagiografii św. Wojciecha i św. Stanisława do końca XIII w., w: Ars bene vivendi, red. E. Buszewiczowa, L. Grzybowska, Kraków 2017, s. 309-323.

 

WEREDA D., Drogi kształtowania pamięci historycznej Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej, w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 600-621.

WEREDA D., Dzieje Kocka w epoce nowożytnej, w: Dzieje Kocka od czasów najdawniejszych do najnowszych, red. D. Magier, wyd. Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku, Kock 2017, s. 61-89.

WEREDA D., Postawa metropolity unickiego i biskupa unickiej eparchii lwowskiej Atanazego Antoniego Szeptyckiego wobec życia i śmierci w świetle testamentu, w: Ìstorìâ relìgìj v Ukraïnì: naukovij ŝorìčnik. Vipusk 27, Za zag. ped. M. Kapralâ, O. Kiričuk, I. Orlevič, L'vìv : Logos, 2017, s. 101-113.

 

WŁODARKIEWICZ W., Modernizacja artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego przed wybuchem II wojny światowej (1936-1939), w: Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj, K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017, s. 119-137.

WŁODARKIEWICZ W., Pindel Kazimierz (1938-2009), [biogram], Historia i Świat 6, 2017,, s. 255-260.

WŁODARKIEWICZ W.Działania bojowe 11.Karpackiej Dywizji Piechoty w kampanii polskiej 1939 roku, w: Z dziejów oręża polskiego w XX wieku, red. G. Miernik, Kielce 2017, s. 135-150.

WŁODARKIEWICZ W., Broń przeciwpancerna Wojska Polskiego w latach 1935−1939,  Niepodległość i Pamięć 3 (59), 2017, s. 97-124.

 

ZAWADZKI A., Spisy powszechne z 1921 i 1931 r. jako źródła do badań nad modernizacją społeczeństwa polskiego, w: Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich, red. J. Cabaj, K. Maksymiuk, D. Wereda, Siedlce 2017, s. 103-118.

 

 

ramart