AKTUALIZACJA na podstawie danych wprowadzonych przez BG UPH: 15.05.2019  WYŁĄCZNIE POWYŻEJ 8 pkt.

 

MONOGRAFIE

 

The Siege of Amida (359 CE) / Kaveh Farrokh, Katarzyna Maksymiuk, Javier Sánchez Gracia Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.

 

The Military History of the Third Century Iran / Ilkka Syvänne, Katarzyna Maksymiuk, - Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.

 

Starożytność : Bliski Wschód. Grecja. Hellenizm / Roman Krawczyk. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.

 

Cmentarze polskie na Uralu i Syberii / Sergiusz Leończyk. - Paris : Apajte Éditions, 2018.

 

Piłsudski i Siedlce / Jarosław Cabaj, Rafał Dmowski, Rafał Roguski. - Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018.

 

A synopsis of Sasanian military organization and combat units / Kaveh Farrokh, Gholamreza Karamian, Kararzyna Maksymiuk. - Siedlce ; Tehran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.

 

Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Sergiusz Leończyk. Warszawa : Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasja, 2017.  

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1938 roku : w sprawozdaniach wojewody / wybór źródeł, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Włodarkiewicz, Rafał Roguski, Paweł Pulik. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017. 

 

Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny / wstęp i opracowanie Beata Kozaczyńska. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : SAL Białki, 2017.

 

Szkolnictwo wojskowe na ziemiach polskich do 1795 roku / Józef Piłatowicz ; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach. - Siedce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018

 

ARTYKUŁY 2017-2018

 

LISTA C

 

25 pkt.Political party archives : the system of recording and conveying information in local structures of the communist party in Poland ‘s Biała Podlaska province, from 1975 to 1989 / Dariusz Magier.// Archival Science Vol. 18, nr 4 (2018), s. 279-290.

20 pkt.The Two Eyes of the Earth : The Problem of Respect in Sasanid-Roman Relations / Katarzyna Maksymiuk.// Greek Roman and Byzantine Studies Vol 58, nr 4 (2018), s. 591-606.

15 pkt.Działalność Bazylianów w Brześciu Litewskim w XVII-XIX wieku = Activities of the Basilian Fathers in Brest-Litovsk between the 17th and the 19th Century / Dorota Wereda.// Roczniki Humanistyczne T. 66, z. 2 (2018), s. 113-140.

12 pkt.Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku / Dariusz Magier.// Res Historica Nr 45 (2018), s. 343-356.

12 pkt.Problematyka rozpoznania przynależności zespołowej i zespołów rozbitych w opracowaniu akt sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego z terenu byłego Królestwa Polskiego / Dariusz Magier.// Res Historica Nr 44 (2017), s. 227-241.

 

 

LISTA B

 

12 pkt.: Mała Minusa w Kraju Krasnojarskim jako miejsce pamięci deportacji narodu polskiego / Sergiusz Leończyk.// Niepodległość i Pamięć 2017, nr 1 (57), s. 157-174.

12 pkt.: Broń W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX wieku / Jarosław Cabaj.// Niepodległość i Pamięć Nr 4 (64) (2018), s. 47-75. Sygnatura: (UPHSI) CzB-650

10 pkt.: Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Radzyniu Podlaskim (1982-1989) : element struktury organizacyjnej PZPR, aktotwórca, zespół archiwalny / Dariusz Magier.// Archiwa - Kancelarie - Zbiory Nr 7 (9) 2016, s. 33-47.

9 pkt.: Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej / Roman Krawczyk. // Studia Redemptorystowskie. - Nr 16 (2018), s. 303-314.

8 pkt.: Przestępstwa kryminalne w woj. stanisławowskim w okresie styczeń-lipiec 1939 roku w świetle sprawozdań wojewody stanisławowskiego / Rafał Roguski.// Studia Historica Gedanensia T 8 (2017), s. 194-209.

8 pkt.Problematyka wojny polsko-radzieckiej i walk o granice Polski na łamach prasy siedleckiej z okresu międzywojennego = The problems of the Polish Soviet war and the battles for the borders of Poland in the pages of the Siedlce press from the inter-war period [online] / Jarosław Cabaj.// Kultura-Media-Teologia Vol. 34 (2018), s. 112-133.

 

 

ARTYKUŁY 2019-2020

 

 

70 pkt.The dissolution of the Society of Jesus and its influence on the development of mathematical and natural sciences education in the Principal School of the Realm in Cracow / Józef Piłatowicz, Katarzyna Maksymiuk.// Paedagogica Historica

 

40 pkt.Jan III Sobieski wobec Cerkwi prawosławnej i unickiej Dorota Wereda.// Prace Historyczne Vol. 146, nr 2 (2019), s. 399–415.
 
 
 
 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 

 Drogi kształtowania pamięci historycznej Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej / Dorota Wereda. // W: Rola Kościoła w dziejach Polski : kościoły w Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek Krochmal. - Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017. - S. 600-621.

 

Kobiety w walce o niepodległość : organizacje i działaczki = Women fighting for independence : organizations and leaders / Zofia Chyra-Rolicz. // W: Wojenko, wojenko, cóżeś Ty za Pani... : studia i szkice wokół Wielkiej Wojny / red. nauk. Zofia Chyra-Rolicz, Maryla Fałdowska. - Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2017. - S. 87-113.

 

Losy mitu sarmackiego w powojennej Polsce : geneza i rozwój mitu / Zofia Chyra-Rolicz. // W: Mit narodowy w sferze sacrum i profanum : tom monograficzny / pod redakcją Roberta Małeckiego i Aldony Borkowskiej ;. - Siedlce ; Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - S. 137-150.

 

Pol'sko-belorusskie kontakty v Vitebske pervoj poloviny XIX v. po vospominaniâm ssyl'nogo v Sibir' Maksimiliana Marksa / Sergiusz Leończyk. // W: Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych : rola i miejsce w badaniach historycznych / red. Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. - S. 285-298.

 

Prasa siedlecka w latach trzydziestych XX wieku o sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwie Polski / Jarosław Cabaj. // W: Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T. 2, Aspekty geopolityczne i społeczne / redakcja naukowa Stanisław Jaczyński, Włodzimierz Nowak, Rafał Roguski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - S. 193-210.

 

Służba obywatelska kobiet w międzywojennej Polsce / Zofia Chyra-Rolicz. // W: Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T. 1, Aspekty koncepcyjno-doktrynalne, prawne i organizacyjne / redakcja naukowa Maryla Fałdowska, Stanisław Jaczyński, Renata Tarasiuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Spoecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - S. 143-168.

 

Służba sprawiedliwości tzw. Armii Andersa podczas ewakuacji ze Związku Radzieckiego i pobytu na Środkowym Wschodzie w 1942 roku / Rafał Roguski. // W: Bezpieczeństwo militarne Polski 1918-1945. T. 1, Aspekty koncepcyjno-doktrynalne, prawne i organizacyjne / redakcja naukowa Maryla Fałdowska, Stanisław Jaczyński, Renata Tarasiuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Spoecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017. - S. 305-324.

 

Szkolnictwo podstawowe i średnie / Dariusz Magier. // W: Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956 : aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne / pod red. Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2017. - S. 433-450.

 

Szkolnictwo zawodowe junaków w czasie II wojny światowej (od roku 1942 do rozformowania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) jako element modernizacji systemu edukacji zawodowej / Rafał Roguski. // W: Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich / red. Jarosław Cabaj, Katarzyna Maksymiuk, Dorota Wereda. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017. - S. 139-150.

 

The Sasanian relief at Salmās : new proposal / Katarzyna Maksymiuk. // W: Crowns, hats, turbans and helmets : the headgear in Iranian history. Vol. 1. Pre-islamic period / ed. by Katarzyna Maksymiuk, Gholamreza Karamian. - Siedlce ; Teheran : Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2017. - S. 97-112.

 

Tradycja i nowoczesność w Kongu w czasach panowania króla Pedra V (1859-1891) = Tradition and modernity in Kongo during the reign of king Pedro V (1859-1891) / Robert Piętek. // W: Tradycja i nowoczesność w Afryce : społeczeństwo - kultura - sztuka / pod red. Arkadiusza Żukowskiego. - Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017. - S. 29-49.

 

W trosce o rozwój nauki i kształtowanie więzi ponadzaborowych. Wybrane aspekty zmagań lekarzy polskich o wspólną reprezentację trójzaborową na kongresach międzynarodowych na początku XX wieku / Jarosław Cabaj. // W: Modernizacja życia społeczno-gospodarczego i politycznego na ziemiach polskich / red. Jarosław Cabaj, Katarzyna Maksymiuk, Dorota Wereda. - Siedlce : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2017. - S. 51-74.