CABAJ J., Kwestie wyznaniowe w dyskusjach nad przynależnością administracyjno-państwową Chełmszczyzny i Podlasia na początku XX w."ХХVII Міжнародна конференція Історія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Lwów, Ukraina, 15-17.05.2017 r. 

CABAJ J.Unia brzeska - jedność Kościoła i integracja państwa? Wybrane zagadnienia Reformacja z perspektywy 500 lat. Dzieje-kultura-społeczeństwo”, Organizator: IHiSM UPH w Siedlcach, SKNH im. gen. W. Andersa, NZS UPH, Siedlce, 8.11.2017 r.

 

DMOWSKI R., [Mileszczyk M.  Instytut Archeologii UW, Popek M Instytut Archeologii UMK] Three Matters of the Muchawka River Survey: the Battle, the Watermill, the Bridges; “2 Warsaw Seminar on Underwater Archaeology”, Organizator Instytut Archeologii UW, Warszawa 14-15.01.2017 r.

DMOWSKI R., Prasa, której nie wydawano, czyli o skarbach archiwów kościelnych, , „I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane”. Organizatorzy: UPH w Siedlcach, AP w Siedlcach, ADS, SIGILLUM, Siedlce 16-17.11.2017.

DMOWSKI R., Ks. Andrzej Mazurkiewicz – założyciel Zgromadzenia Sióstr „Jedność” św. Teresy od Dzieciątka JezusZ dziejów Diecezji Siedleckiej". Organizator: IHiSM UPH, PWT w Warszawie, Siedlce-Opole Nowe, 25.11.2017 r.

 

LEOŃCZYK S., Polscy badacze kultury Chakasów-syberyjskich Tatarów (XIX wiek).Syberia i Polacy”. Organizatorzy: Archiwum PAN, MSZ RP. Warszawa 21.04.2017 r.

LEOŃCZYK  S., Polskie biblioteki z przełomu XIX i XX w. na Syberii (na przykładzie księgozbiorów w Kraju Krasnojarskim). „Polskie/polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach zagranicznych. Problematyka i warsztat badawczy, rezultaty i perspektywy badań”. Organizator UW, Warszawa, 25-26.05.2017 r.

LEOŃCZYK S., Cmentarze polskie na Syberii i wychowanie patriotyczne młodej Polonii syberyjskiej początku XXI w.Rola wychodźstwa polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji i w krajach byłego ZSRR”. Organizator UKSW. Warszawa 9-10.06. 2017 r.

LEOŃCZYK S., Polscy zesłańcy postyczniowi w prasie guberni jenisejskiej przełomu XIX-początku XX w.Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej w XIX wieku –warsztaty metodologiczno-źródłoznawcze”. Organizator  UJK, Kielce 21-23.09.2017 r.

LEOŃCZYK S.Polscy protestanci na Syberii XIX-XXI w. „Reformacja z perspektywy 500 lat. Dzieje-kultura-społeczeństwo”, Organizator: IHiSM UPH w Siedlcach, SKNH im. gen. W. Andersa, NZS UPH, Siedlce, 8.11.2017 r.

LEOŃCZYK S.Wkład Polaków w rozwój Jenisejska w II połowie XIX i na początku XX w.Polscy odkrywcy, badacze i eksploatatorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX-początek XX wieku)”. Organizatorzy: Wspólnota Polska, UWr. Pułtusk 14-18.11. 2017 r.

 

MAGIER D., Архив польского Института национальной памяти, „Управление документацией: прошлое, настоящее и будущее. III Международная научно-практическая конференция”. Organizatorzy: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, UMCS w Lublinie, Moskwa, Rosja, 23-24.03.2017.

MAGIER D., Organizacja i zadania partii komunistycznej w Polsce w okresie stanu wojennego, „VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji”. Organizatorzy: UMCS w Lublinie, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, UJK w Kielcach, TNiK „Libra”, Kielce 18-19.09.2017.

MAGIER D., Powiatowy Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim – jako przedmiot badań archiwoznawcy, „I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane”. Organizatorzy: UPH w Siedlcach, AP w Siedlcach, ADS, SIGILLUM, Siedlce 16-17.11.2017.

MAGIER D., Archiwiści i maszyny, „VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, pt. Pogranicza archiwistyki”. Organizatorzy: UMK w Toruniu, UW, Toruń 7-8.12.2017.

 

MAKSYMIUK K.The Importance of Cyprus in Military Actions of Xusrō II, "The First Conference on Byzantine and Medieval Studies” . Organizator Byzantinist Society of Cyprus, Nikozja, Cypr, 13-15.01.2017 r. 

MAKSYMIUK K.Piran Gusznasp (Grzegorz) z rodu Mehran-chrześcijański dowódca armii irańskiej, "ХХVII Міжнародна конференція Історія релігій в Україні”. Organizator Львівський музей історії релігії, Lwów, Ukraina, 15-17.05.2017 r. 

MAKSYMIUK K., The relation of Priscian of Lydia to Byzantium during the wars of Justinian I with the Sasanid empire, "Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity”. Organizator Dokuz Eylül University, Izmir, Turcja, 17-18.05.2017 r.

MAKSYMIUK K.The mass deportations of the inhabitants of Syria and Northern Mesopotamia by Xusrō Anōšīrvān in the years 540-542, "IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Militar”. Organizator ASEHISMI, Madryt, Hiszpania, 20-23.06.2017 r. 

MAKSYMIUK K.Skazani na niepamięć. Marginalizacja roli rodów partyjskich w Iranie w historiografii sasanidzkiej (aspekty militarne), "Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym. Świat starożytny w pamięci i niepamięci”. Organizator KHS PTH, Poznań, 20-22.09.2017 r. PIĘTEK R., Strach jako narzędzie polityki w XVII-wiecznym Kongu, "Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego". Organizator UWM w Olsztynie, Olsztyn, 31.05-01.06.2017 r.

PIĘTEK R., Wpływ chrześcijaństwa na formowanie świadomości państwowej w dawnym Kongu, "Religia-naród-tożsamość w rzeczywistości międzynarodowej", konferencja z cyklu: "Sacrum i profanum we współczesnym świecie". Organizator UW i Księża Werbiści, Pieniężno 03-05.07.2017 r. 

 

ROGUSKI R., Kresowe wspomnienia z okresu wojen o granice lat 1918-1921 opublikowane w Polsce po roku 1945, Pamięć Kresów-Kresy w pamięci, Organizator: Muzeum w Gliwicach, IPN od. w Katowicach. Gliwice, 25-27.10.2017 r.STARNAWSKA M.The Knights Hospitallers of St John on the Polish Lands and Rhodes in the late Middle Ages: piety, pugnacity, property, power on peripheries, "The Military Orders: Piety, Pugnacity and Property”. Organizator London Centre for the Study of the Crusades, the Military Religious Orders and the Latin East, Londyn, Wielka Brytania, 07-10.09.2017 r.

 

WEREDA D., Postawa metropolity unickiego i biskupa unickiej eparchii lwowskiej Atanazego Antoniego Szeptyckiego wobec życia i śmierci w świetle testamentu, „ХХVII Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні” Organizator: Львівський музей історії релігії, Львов, 14-16.05.2017 r. 

WEREDA D., Koronacje wizerunków maryjnych w Cerkwi unickiej, „Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów”. Organizator:  AJD w Częstochowie, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie, Częstochowa, 14-15.09.2017 r.

WEREDA D., Reformacja jako inspiracja do reform Kościołów Wschodnich w Rzeczypospolitej, „Reformacja z perspektywy 500 lat. Dzieje-kultura-społeczeństwo”, Organizator: IHiSM UPH w Siedlcach, SKNH im. gen. W. Andersa, NZS UPH, Siedlce, 8.11.2017 r.

WEREDA D., Niezwykłe zasoby archiwów parafialnych na przykładzie spuścizny bazylianina Tymoteusza Szczurowskiego (1740-1812) z archiwum parafialnego w Ostrowie Lubelskim, „I Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. Archiwalia i zbiory nieznane, zapomniane, niechciane”. Organizatorzy: UPH w Siedlcach, AP w Siedlcach, ADS, SIGILLUM, Siedlce 16-17.11.2017.

WEREDA D., Rola kultu maryjnego dla unickiej społeczności Podlasia, „Z dziejów Diecezji Siedleckiej". Organizator: IHiSM UPH, PWT w Warszawie, Siedlce-Opole Nowe, 25.11.2017 r.

 

WŁODARKIEWICZ W., Polski wywiad wojskowy i jego rozpoznanie zagrożenia ze strony ZSRR do 1926 roku, „Wschód” i „Zachód” Oddziału II SGWP-współpraca czy rywalizacja, Organizator: AJD, Częstochowa 23.10.2017 r.

WŁODARKIEWICZ W., Stan badań i perspektywy badawcze nad udziałem Wojska Polskiego w II wojnie światowej, „Dzieje wojskowości polskiej na przestrzeni wieków w kontekście europejskim. Stan badań i perspektywy rozwoju”, Organizator: Uniwersytet Opolski, PAN ZG PTH, Jedlina-Zdrój k. Wałbrzycha 6-7.12.2017 r.

 


ramkonf