REGULAMIN

INSTYTUTU HISTORII
I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych (zwany dalej „instytutem”) jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego (zwanego dalej „wydziałem”) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (zwanego dalej „Uniwersytetem” lub w skrócie „UPH”).

2. Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej „ustawą”), statutu Uniwersytetu (zwanego dalej „statutem”), regulaminu wydziału oraz niniejszego regulaminu.

 

II. Zadania Instytutu

 

§ 2

1. Do zadań instytutu w szczególności należy:

1) organizowanie i prowadzenie kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjo-narnych:

a) pierwszego i drugiego stopnia na kierunku historia,

b) pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia i dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce oraz dyscyplinach pokrewnych związanych z tymi dyscyplinami.

2. Instytut może organizować i prowadzić kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w dyscyplinie historia.

3. Instytut może także prowadzić studia podyplomowe i inne formy kształcenia związane z prowadzonymi kierunkami studiów.

4. Instytut odpowiada za jakość prowadzonego kształcenia.

 

§ 3

Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) opracowywanie szczegółowych rozkładów zajęć;

2) lanowanie obowiązków dydaktycznych dla pracowników instytutu;

3) przygotowywanie indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych nauczycieli oraz sprawozdań z wykonania zajęć;

4) opracowywanie programów poszczególnych przedmiotów, regulaminów, wymagań egzaminacyjnych i zaliczeniowych, prac licencjackich i magisterskich.

 

§ 4

Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, instytut realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych;

2) współpracę z innymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą;

3) sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi;

4) uczestniczenie w realizacji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych;

5) organizowanie krajowych i zagranicznych staży naukowych;

6) organizowanie międzynarodowej wymiany kadry;

7) organizowanie międzynarodowej wymiany studentów;

8) organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów i zjazdów naukowych.

 

§ 5

Instytut może prowadzić działalność usługową poprzez:

1) kształcenie specjalistycznych kadr dla potrzeb oświaty i innych podmiotów i innych podmiotów;

2) wykonywanie prac badawczych, analiz i ekspertyz dla zleceniodawców z zewnątrz.

 

III. Organizacja Instytutu

 

§ 6

1. Instytutem kieruje dyrektor.

2. Dyrektora instytutu powołuje rektor na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany w głosowaniu tajnym przez nauczycieli akademickich instytutu oraz radę wydziału, spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

3. Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy jednego zastępcy.

4. Zastępcę dyrektora instytutu powołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu, po zasięgnięciu opinii dziekana wydziału.

5. Dyrektora instytutu odwołuje rektor na wniosek dziekana wydziału lub z własnej inicjatywy w przypadku:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Instytut zadań w zakresie kształcenia oraz badań naukowych i prac rozwojowych;

2) długotrwałej nieobecności w pracy, trwającej ponad trzy miesiące, spowodowanej chorobą;

3) wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie zadań.

6. Zastępcę dyrektora instytutu odwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu, po uzyskaniu opinii dziekana wydziału.

 

§ 7

1. Dyrektor instytutu reprezentuje instytut wobec władz UPH, wydziału oraz jednostek współdziałających z instytutem. Dyrektor podlega bezpośrednio dziekanowi wydziału.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu.

3. Dyrektor może powoływać, spośród pracowników instytutu, pełnomocników w sprawach dotyczących realizacji określonych zadań, wynikających z zadań realizowanych przez instytut.

4. Do zadań dyrektora Instytutu w szczególności należy:

1) przedkładanie radzie wydziału projektów planów studiów i programów kształcenia;

2) podejmowanie decyzji w zakresie powierzania nauczycielom akademickim obowiązków dydaktycznych;

3) przedkładanie dziekanowi wydziału projektów rozkładów zajęć dydaktycznych;

4) planowanie i organizowanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz powierzanie nauczycielom akademickim instytutu zadań w tym zakresie;

5) powierzanie pracownikom instytutu innych zajęć dydaktycznych, zadań badawczych i organizacyjnych;

6) prawidłowe zabezpieczenie mienia przydzielonego instytutowi i jego jednostkom organizacyjnym;

7) organizowanie procesu dydaktycznego w instytucie z uwzględnieniem potrzeb innych jednostek organizacyjnych UPH;

8) podejmowanie działań i decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu, a dotyczących rozwoju, działalności i prawidłowego funkcjonowania instytutu;

9) występowanie do dziekana z wnioskami w sprawie przyznawania nagród nauczycielom akademickim i pozostałym  pracownikom Instytutu;

10) podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie, regulaminie wydziału i innych przepisach prawa;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora i dziekana wydziału.

5. Zakres zadań i uprawnień zastępcy dyrektora Instytutu określa dyrektor instytutu i podaje go do wiadomości pracownikom instytutu.

 

§ 8

1. W instytucie działa rada instytutu jako gremium opiniodawcze dyrektora instytutu.

2. W skład rady instytutu wchodzą:

1) dyrektor instytutu jako jej przewodniczący;

2) zastępca dyrektora Instytutu;

3) samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucie, dla których UPH jest podstawowym miejscem pracy;

4) przedstawiciele innych nauczycieli akademickich – wybrani w liczbie i na zasadach określonych przez dyrektora Instytutu.

3. W obradach Rady Instytutu, na zaproszenie dyrektora instytutu, mogą uczestniczyć także inne osoby, a w szczególności:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych instytutu, niebędący członkami rady instytutu;

2) przedstawiciele samorządu studenckiego.

 

§ 9

1. Rada Instytutu w szczególności opiniuje:

1) plany rozwoju Instytutu;

2) zasady polityki kadrowej Instytutu;

3) zasady rozdziału środków przyznanych instytutowi na działalność podstawową i badania;

4) plany studiów na kierunkach prowadzonym przez instytut;

5) zasady podziału zadań  dydaktycznych między jednostki instytutu;

6) wnioski dyrektora instytutu w sprawach osobowych dotyczących nauczycieli akademickich instytutu;

7) wnioski w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Instytutu;

8) tematy prac dyplomowych i ich podział między poszczególne jednostki;

9) plany działalności badawczej jednostek organizacyjnych instytutu.

2. Posiedzenia zwyczajne rady instytutu zwołuje dyrektor instytutu nie rzadziej niż raz w semestrze.

3. Posiedzenia nadzwyczajne rady instytutu zwołuje z własnej inicjatywy dyrektor instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady instytutu.

 

§ 10

1. Jednostkami organizacyjnymi instytutu są w szczególności katedry i zakłady.

2. W instytucie mogą być tworzone także inne, niż katedra i zakład, jednostki organizacyjne, niezbędne do wykonywania zadań Instytutu.

3. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych instytutu określa statut.

 

§ 11

1. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej w ramach dyscypliny lub specjalności naukowej oraz kształcenie kadry naukowej, a także prowadzenie działalności dydaktycznej.

2. Kierownika katedry powołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu, zaopiniowany przez radę wydziału, spośród samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

3. Do zadań kierownika katedry w szczególności należy:

1) określanie zadań zespołów i pracowników w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

2) organizowanie i kierowanie wykonaniem zadań w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych przez dyrektora instytutu;

3) kierowanie procesem dydaktycznym wykonywanym przez pracowników katedry.

4. Rektor odwołuje kierownika katedry na wniosek dziekana wydziału, dyrektora Instytutu albo z własnej inicjatywy w przypadku:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań przez katedrę;

2) długotrwałej nieobecności w pracy, trwającej ponad trzy miesiące, spowodowanej chorobą;

3) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie zadań.

 

§ 12

1. Zadaniem zakładu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny lub specjalności naukowej.

2. Kierownika zakładu powołuje rektor na wniosek dyrektora Instytutu, zaopiniowany przez radę wydziału, spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

3. Do zadań kierownika zakładu w szczególności należy:

1) planowanie zadań w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich organizowanie,

2) kierowanie wykonywaniem zadań określonych przez kierownika katedry i dyrektora instytutu;

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry, o ile zakład wchodzi w skład struktury organizacyjnej katedry.

4. Rektor odwołuje kierownika zakładu na wniosek dyrektora instytutu albo z własnej inicjatywy w przypadku:

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań przez zakład;

2) długotrwałej nieobecności w pracy, trwającej ponad trzy miesiące, spowodowanej chorobą;

3) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie zadań.

 

§ 13

Zadania innych, niż katedra i zakład, jednostek organizacyjnych instytutu określa dziekan wydziału w porozumieniu z dyrektorem instytutu. Dziekan wydziału wyznacza także osoby odpowiedzialne za realizację zadań tych jednostek organizacyjnych.

 

§ 14

1. Dyrektora Instytutu i jego zastępcę lub zastępców, kierowników katedr i kierowników zakładów powołuje się na czteroletnie kadencje odpowiadające kadencji organów Uniwersytetu. Powołanie, z zastrzeżeniem ust. 3, może być odnawiane. Czas rozpoczęcia i zakończenia kadencji określa rektor w drodze zarządzenia.

2. Dyrektorem instytutu, kierownikiem katedry i kierownikiem zakładu może zostać osoba posiadająca w Uniwersytecie, w dniu powołania, bierne prawo wyborcze. W przypadku utraty biernego prawa wyborczego w trakcie trwania kadencji z powodu osiągnięcia sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora siedemdziesiątego roku życia, osoba taka pełni swoją funkcję do końca kadencji na którą została powołana.

3. Ta sama osoba nie może być dyrektorem Instytutu lub jego zastępcą dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

 

§ 15

 Schemat struktury organizacyjnej Instytutu określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 16

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez rektora.